MUŽ OSMI BLAHOSLAVENSTVÍ – NOVÉNA

Uspořádání pobožnosti

1. Novéna se zahájí znamením kříže a modlitbou Otče náš a Zdrávas.

2. Na každý den připadá jeden úryvek z Písma svatého a několik myšlenek z poselství bl. Frassatiho, po přečtení doporučujeme chvíli ticha k zamyšlení nad těmito texty.

4. Litanie k bl. Frassatimu.

5. Sláva Otci a tuto modlitbu:

PANE JEŽÍŠI, DEJ NÁM ODVAHU STOUPAT K VÝŠINÁM SVATOSTI A UNIKAT POKUŠENÍM PRŮMĚRNOSTI. UČIŇ NÁS SCHOPNÝMI TOUŽIT PO NEJVZNEŠENĚJŠÍCH VĚCECH A S VYTRVALOSTÍ PIERA GIORGIA RADOSTNĚ PŘIJÍMAT TVÉ POZVÁNÍ NÁSLEDOVAT TĚ. OSVOBOĎ NÁS OD STRACHU Z NEÚSPĚCHU. CHCEME BÝT TVÝMI UČEDNÍKY, PROTO TĚ NA JEHO PŘÍMLUVU PROSÍME O SÍLU, ABYCHOM VYTRVALI NA CESTĚ ZA TEBOU. AMEN.

1. den

„BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM, NEBOŤ JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“ (Mt 5, 3)

Pier Giorgio říká: „Víra, kterou jsem dostal ve svátosti křtu, mě ujišťuje: sám nezmůžeš nic, ale když Bůh bude středobodem každého tvého skutku, potom vždy dosáhneš svého cíle.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče chudobných, nauč nás pravé chudobě ducha, jíž uznáváme, že bez tebe nezmůžeme nic, ale s tebou vždy dosáhneme cíle naší víry – věčného života. Dej nám rozpoznat, že nebeské království je tou největší hodnotou, o kterou máme usilovat už tady a teď. Veď nás, abychom podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho ve svém životě upřednostňovali službu tobě a bližním před hledáním svého prospěchu, bohatství a světských marností. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2. den

„BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ, NEBOŤ ONI BUDOU POTĚŠENI.“ (Mt 5, 4)

Pier Giorgio říká: „Dokud mě víra bude posilovat, budu vždy veselý. Z duší katolíků musíme jednou a provždy vyhnat smutek. Utrpení je něco jiného než smutek, který je nejhorší ze všech chorob. Cíl, pro který jsme byli stvořeni, nám ukazuje cestu, která je posetá trním, ale není smutná. Navzdory tomu, že vede skrze utrpení, je radostnou cestou.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, který jsi blízký plačícím, ukaž nám, jak čelit našim trápením a nevyhýbat se jim, nepředstírat, že neexistují. Daruj nám pravou lítost nad životem bez tebe, ne jen nad vlastními neúspěchy a selháními. Na přímluvu blahoslaveného Piera Giorgia vstup, Pane, do našich současných starostí, aby se tak naše duše mohla očistit slzami pokání a naplnit Božím pokojem. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3. den

„BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ, NEBOŤ ONI BUDOU POTĚŠENI.“ (Mt 5, 4)

Pier Giorgio říká: „Násilím se rozsévá nenávist a potom sklízíme ovoce této setby. Láskou se do lidí zasévá pokoj. Ne pokoj světa, ale pravý pokoj, který nám může dát jedině víra v Ježíše Krista, která nás spojuje.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, dárce pokoje, podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia se chceme naučit zříkat násilí a naslouchat druhým. Přetvoř naše srdce podle svého tichého a pokorného srdce, abychom věděli, kdy máme mlčet a důvěřovat dobrotě Tvého ducha, působícího v srdcích lidí. Nedovol, abychom tichost zaměnili se zbabělostí nebo mlčením, zejména tehdy, když jsme svědky nespravedlnosti a je naší povinností zastat se a promluvit. Provázej naše slova, abychom netoužili ukazovat svou obratnost a šikovnost v řeči, ale abychom toužili přivést druhé k dobru. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

4. den

„BLAHOSLAVENÍ HLADOVĚJÍCÍ A ŽÍZNÍCÍ PO SPRAVEDLNOSTI, NEBOŤ ONI BUDOU NASYCENI.“ (Mt 5, 6)

Pier Giorgio říká: „Ne ti, kteří trpí násilím, by se měli bát, ale ti, kteří ho způsobují. Když je s námi Bůh, nemusíme se ničeho bát.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, původce a dárce spravedlnosti, pomoz nám hledat tvou spravedlnost, tvůj plán pro náš život a zároveň pro spásu světa, a tak nás přiveď ke společenství lásky, abychom mezi sebou žili jako bratři a sestry. Nedovol nám upadnout do strachu a duchovní lenivosti, ale podle vzoru blahoslaveného Piera Giorgia v nás rozněcuj neúnavný hlad po spravedlnosti. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. den

„BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI DOJDOU MILOSRDENSTVÍ.“ (Mt 5, 7)

Pier Giorgio říká: „Bez ohně Kristovy lásky, která postupně musí zničit náš egoismus, abychom tak byli citliví pro bolest druhých, nebudeme křesťany a už vůbec ne katolíky.“ (chvíle ticha) Modleme se: Milosrdný Otče, uč nás podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia více otvírat naše srdce těm, kteří jsou v nouzi, zejména chudým, nemocným a opuštěným. Kéž nám tvůj Duch připomíná skutky milosrdenství – konkrétní projevy křesťanské lásky, kterými můžeme pomáhat našim bližním osvobozovat se z jakéhokoliv druhu duchovní či tělesné bídy. Veď nás k rozšiřování tohoto milosrdenství nejen vůči našim přátelům, ale i vůči neznámým a těm, kteří nás nemají rádi. Spal v ohni své lásky náš egoismus a pomoz nám být odrazem přijatého Božího milosrdenství, zejména ve slovech a skutcích odpuštění. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

6. den

„BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI UVIDÍ BOHA.“ (Mt 5, 8)

Pier Giorgio říká: „Své srdce jsem nechal na vrcholcích hor a doufám, že ho opět získám toto léto, když vystoupím na Mont Blanc. Každým dnem jsem více zamilovaný do hor, a kdyby to dovolilo mé studium, celé dny bych trávil na horách kontemplací Boží velikosti.“ (chvíle ticha) Modleme se: Svatý Otče, veď nás cestou čistoty, protože jen ti, kteří mají čisté srdce, mohou spatřit tvou tvář a jsou schopni vidět tě i tam, kde tě jiní vůbec nevidí, protože vidí jenom sebe. Podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia pozdvihni naše srdce z prachu vnitřní zaslepenosti do výšin kontemplace tvé svatosti, abychom tě objevovali nejen v kráse stvořeného světa, ale také v každém člověku, a tak, fascinováni tebou, plněji uskutečňovali naše povolání k lásce. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

7. den

„BLAHOSLAVENÍ TI, KTEŘÍ ŠÍŘÍ POKOJ, NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI BOŽÍMI SYNY.“ (Mt 5, 9)

Pier Giorgio říká: „Přeji ti všechno nejlepší. Jako tvůj skutečný přítel ti mohu přát jen jediné: Pokoj Pána ať je stále s tebou, neboť pokud budeš mít každý den pokoj, potom budeš opravdu bohatý.“ (chvíle ticha) Modleme se: Nebeský Otče, veď nás jako své syny a dcery k tvému pokoji, který nám dovolí dělit se o něho s druhými jako s našimi bratry a sestrami. Nauč nás podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia navzdory našim každodenním zápasům, trápením a těžkostem rozsévat pokoj ve slovech i ve skutcích uprostřed tohoto světa, který je plný nepokoje, a stávat se tak opravdovými Božími dětmi. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

8. den

„BLAHOSLAVENÍ PRONÁSLEDOVANÍ PRO SPRAVEDLNOST, NEBOŤ JEJICH JE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ.“ (Mt 5, 10)

ier Giorgio říká: „Žít bez víry, bez tohoto vzácného dědictví, jehož ochrana je naší povinností, bez hlásání pravdy v neustálých zápasech, to není život, ale jen přežívání. Naší povinností však není přežívat, ale žít. Když máme víru, která nás podpírá, máme naději, že se dostaneme do naší nebeské vlasti.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče pronásledovaných pro spravedlnost, uč nás podle příkladu- blahoslaveného Piera Giorgia vždy odvážně se postavit na stranu tvé Božské pravdy a s pokorou a trpělivostí čelit nespravedlivým soudům o nás. Dej nám sílu odpovídat na tvé povolání následovat tě se všemi důsledky. Svou milostí nám pomáhej být věrnými do konce našeho života, abychom vždy plnili tvou vůli. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9. den

„BLAHOSLAVENÍ JSTE, KDYŽ VÁS BUDOU KVŮLI MNĚ TUPIT A PRONÁSLEDOVAT A LŽIVĚ PROTI VÁM MLUVIT KVŮLI MNĚ. RADUJTE SE A JÁSEJTE, NEBOŤ MÁTE HOJNOU ODMĚNU V NEBI.“ (Mt 5, 11)

Pier Giorgio říká: „My, kteří jsme z Boží milosti katolíci, nesmíme promrhat nejlepší léta svého života, musíme se zocelovat, abychom byli připravení vydržet v zápasech, které určitě budeme muset vybojovat, a tak splnit naše poslání. Co nejdříve tak naší vlasti zároveň darujeme šťastnější dny a morálně zdravější společnost. Ale k tomu se potřebujeme neustále modlit, abychom od Boha dosáhli tu milost, bez které jsou naše námahy zbytečné.“ (chvíle ticha) Modleme se: Věrný Otče, pomoz nám přijmout útrapy, ponižování a zesměšňování, které nám ostatní způsobují pro naši víru a touhu zůstat Ježíšovi věrni. Na přímluvu blahoslaveného Piera Giorgia nám uděl milost, abychom nikdy neztratili naději a nenechali se znechutit protivenstvími, ale vždy a za každých okolností věřili tobě. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

LITANIE K BL. PIEROVI

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče na nebesích, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Všichni andělé a svatí, orodujte za nás.
Bl. Piere Giorgio Frassati, oroduj za nás.
Milující synu a bratře,
Oporo rodinného života,
Příteli těch, kteří jsou bez přátel,
Nejhorlivější křesťane mezi svými společníky,
Vzore pro mladé,
Pomocníku nuzných,
Učiteli milosrdenství a soucitu,
Ochránce chudých,
Běžče za věncem Božího království,
Dobyvateli životních vrcholů,
Obránce pravdy a ctností,
Odpůrce každé nepravosti,
Příkladný občane vlasti,
Věrný synu Církve,
Mladý muži, oddaný Panně Marii,
Horlivý ctiteli Eucharistie,
Vášnivý milovníku Písma svatého,
Následovníku sv. Dominika,
Nadšený čtenáři sv. Pavla,
Apoštole modlitby a půstu,
Průvodce hluboké lásky k Ježíši,
Usilovný v práci a studiu,
Radostný ve všech životních okolnostech,
Neochvějný v zachovávání čistoty,
Tichý v bolesti a utrpení,
Věrný křestnímu slibu,
Příklade pokory,
Vzore odpoutanosti,
Zrcadlo poslušnosti,
Muži blahoslavenství, oroduj za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Oroduj za nás, blahoslavený Piere Giorgio Frassati,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Dobrotivý Bože, tys udělil mladému Pierovi Giorgiovi Frassatimu 
milost, aby našel Krista v radostné víře a lásce. Prosíme, dej, 
abychom na jeho přímluvu též kráčeli cestou blahoslavenství a následovali 
příklad jeho štědrosti, rozněcujíce ducha evangelia mezi všemi, se 
kterými se setkáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Author: admin