Posted in Akce

Večer TAIZÉ

Posted in Akce

Týden modliteb za duchovní povolání

Posted in Akce

Program Den rodin v ZOO Olomouc

Program Den rodin v ZOO Olomouc A3
Posted in Akce

Farní dovolená

FARNÍ DOVOLENÁ V DOLOMITECH, PD VELEHRAD 24. 7. – 31. 7. 2021

Zveme vás na společnou dovolenou do italských Alp. 

Odjezd v sobotu ráno 24. 7. návrat další sobotu 31. 7. večer. 

Ubytování je zajištěno v poutním domě Velehrad. Pastorační dům Velehrad se nachází v Itálii v krásném horském údolí v obci St. Martin v nadmořské výšce 1310 m, 13 km od Welsbergu (Monguelfa). V okolí domu místní vrcholy přesahují 2100 m. V blízkosti od obce jsou Dolomity, kde je mnoho značených vysokohorských turistických tras. 

Cena za noc se všemi poplatky 22€/ 7 nocí 154 € (3800Kč) + jídlo. 

Webové stránky:             https://pdvelehrad.cz/

Kdo by měl zájem, ať se přihlásí u o. Martina.

Posted in Akce

Jáhenské svěcení

V sobotu 19. června 2021 přijmou z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení tři muži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30.

Jáhenské svěcení při ní přijmou:

Mgr. Pavel Fiala (1994) z farnosti Dřevohostice

Mgr. Lukáš Gelnar (1995) za farnost Velehrad

Ing. Mgr. František Šary (1974) za farnost Lidečko

Sledovat bohoslužbu můžete lze také on-line na YouTube kanále – Katedrála sv. Václava Olomouc: https://www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA

ODJEZD AUTOBUSU PRO PŘIHLÁŠENÉ

Bzenec – 6:30 (autobusová zastávka u náměstí); Těmice 6:40 (autobusová zastávka);
Domanín 6:45 (autobusová zastávka). Nejpozději v 9:00 se prokázat u vstupu do katedrály.

Předpokládaný odjezd z Olomouce po 13:00 hod.

Posted in Akce

Bzenecká pouť 2021

BZENECKÁ POUŤ 2021
Posted in Akce

Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace

V neděli 11. 6. 2020 se konala Slavnost Těla a krve Páně neboli „Boží Tělo“ s průvodem a adorací před domy věřících (ulice za kostelem).

Po slavnostní mši svaté následoval eucharistický průvod ke čtyřem oltářům Božského Srdce Páně a Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

V průvodu se objevily modlitby, čtení evangelia, přímluvy, adorace a poděkování. Přímluvy otec Martin věnoval biskupům, kněžím, zasvěceným osobám, křesťanským rodinám, veřejným záležitostem a celkovému poděkování Pánu Bohu za život, krásu stvoření, přátelství s Bohem a za posvátný pokrm jeho Těla a Krve, čehož se nám dostává během pozemské poutě. K zdárnému průběhu a velkému duchovnímu zážitku přispěla dechová hudba, zpěváci místní i bzenečtí, nádherné počasí, zdárná organizace a promyšlený a dnešní době velmi přímětný scénář, který připravil otec Martin. Na závěr slavnosti jsme se shromáždili před oltářem v kostele sv. Václava, abychom chvalozpěvem „Bože chválíme tebe“ se skvělým varhanním doprovodem dobrořečili Otci, Synu, i Duchu svatému, Boha chválili a vyvyšovali ho modlitbou na věky. Slavnost Božího Těla a krve Páně se vydařila, kéž v nás zanechá stopy otevřeného Božského Srdce Páně, které nás nadlouho naplní Boží láskou a trvalou touhou po Božím království. Amen

PaedDr. Petr Zábranský

Posted in Akce

Průvod Božího Těla ve Bzenci

Ve čtvrtek o Slavnosti Těla a Krve Páně se po mši svaté uskutečnil tradiční průvod Božího Těla, při kterém o. Martin žehnal  Nejsvětější svátostí  městu Bzenec a farnosti.

Slavnost Těla a Krve Páně patří mezi pohyblivé svátky.  Její slavení připadá na čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je odvozeno od data Velikonoc. Slavnostní procesí mimo prostory kostela se koná na mnoha místech až do současnosti.

Procesí směřovalo ke čtyřem nazdobeným oltářům za doprovodu dechové hudby a zpěvu eucharistických písní.

První zastavení průvodu bylo u pomníku padlých naproti DPS.

Dále průvod pokračoval přes Horní náměstí k ZUŠ Lubomíra Ligase.

U druhého oltáře jsme prosili za naše rodiny.

Ke třetímu oltáři průvod zamířil k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody.

U Panny Marie jsme prosili za naši vlast, naše město Bzenec, za dobré počasí, hojnou úrodu, ochranu před přírodními katastrofami a každým zlem.

Pak naše kroky směřovaly k poslednímu čtvrtému oltáři před kostel sv. Jana Křtitele, ke sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice původně stával na náměstí, až do roku 1937. Nyní byl svědkem projevu naší úcty k Ježíši přítomnému v eucharistii.

Procesí Božího Těla bylo zakončeno před naším svatostánkem výstavem Nejsvětější svátosti a děkovným chvalozpěvem Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme.

Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela. Celý náš život má být eucharistií. Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán postavil.

Posted in Akce

Oprava prvního bloku lavic v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci

Ve středu 8. dubna pan Chytka odvezl první blok kostelních lavic na opravu. V kostele, vzadu pod kůrem, je šablona pro nastavení pohodlného sklonu klekátek v nově opravených lavicích.

Rozebírání lavic
Stará podlaha pod lavicemi
Myší hnízdo pod lavicemi
Nános prachu pod lavicemi
Lavice připravené na odvoz
Nános prachu pod lavicemi k odvezení
Šablona nastavení sklonu klekátka
Posted in Akce

Společenství mládeže

Spolčo