Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace

V neděli 11. 6. 2020 se konala Slavnost Těla a krve Páně neboli „Boží Tělo“ s průvodem a adorací před domy věřících (ulice za kostelem).

Po slavnostní mši svaté následoval eucharistický průvod ke čtyřem oltářům Božského Srdce Páně a Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

V průvodu se objevily modlitby, čtení evangelia, přímluvy, adorace a poděkování. Přímluvy otec Martin věnoval biskupům, kněžím, zasvěceným osobám, křesťanským rodinám, veřejným záležitostem a celkovému poděkování Pánu Bohu za život, krásu stvoření, přátelství s Bohem a za posvátný pokrm jeho Těla a Krve, čehož se nám dostává během pozemské poutě. K zdárnému průběhu a velkému duchovnímu zážitku přispěla dechová hudba, zpěváci místní i bzenečtí, nádherné počasí, zdárná organizace a promyšlený a dnešní době velmi přímětný scénář, který připravil otec Martin. Na závěr slavnosti jsme se shromáždili před oltářem v kostele sv. Václava, abychom chvalozpěvem „Bože chválíme tebe“ se skvělým varhanním doprovodem dobrořečili Otci, Synu, i Duchu svatému, Boha chválili a vyvyšovali ho modlitbou na věky. Slavnost Božího Těla a krve Páně se vydařila, kéž v nás zanechá stopy otevřeného Božského Srdce Páně, které nás nadlouho naplní Boží láskou a trvalou touhou po Božím království. Amen

PaedDr. Petr Zábranský

Author: admin