manželství

PODMÍNKY SVATBY V KOSTELE

 

Uzavření sňatku v kostele, před Bohem a před Církví, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, proto je nutné splnit několik podmínek:

 • Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným
  katolíkem.
 • Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo Katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. (S tím pomůže oddávající kněz).
 • Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závažné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný oddávající kněz. Proto je potřeba se na něj obrátit v dostatečném předstihu kvůli přípravě, i kvůli potřebným dokumentům. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat třeba i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené.

Dále je třeba zajistit:

 • Jestliže pokřtěný snoubenec nepochází z farnosti, kde bude svatba, je nutné si vyžádat potvrzení o křtu. Potvrzení nesmí být starší více, než tři měsíce. Bez tohoto potvrzení kněz nesmí snoubence oddat.
 • Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (nepokřtěným) lze uzavřít za podmínek, že nebude bránit partnerovi ve víře a dovolí v katolické víře vychovat děti. Dále je nutný souhlas biskupa, tzv. dispens, který si vyžádá kněz od biskupa.
 • Pokud si přejete mít svatbu v jiné farnosti, nebo jste z jiné farnosti a chtěli byste mít svatbu v našem kostele, požádejte o dovolení duchovního správce vaší farnosti. (Tam, kde člověk žije déle než tři měsíce, spadá i do farnosti a je nutné k platnosti sňatku, aby farář souhlasil se svatbou mimo jeho farnost.)
 • Aby snoubenci dodali knězi tyto dokumenty:
  1. rodný list
  2. občanskýprůkaz
  3. osvědčení o uzavření manželství (3 měsíce před plánovaným uzavřením sňatku Vám vydá matriční oddělení Městského úřadu.
 • Po domluvě s knězem je třeba zajistit hudební doprovod a květinovou výzdobu.
 • Obvyklým dnem pro konání svateb je sobota. Některá období liturgického roku (advent a postní doba) však nejsou podle církevního práva a liturgických předpisů vhodná pro konání svateb, proto je vhodné poradit se s duchovním i o datu uzavření sňatku.