Posted in Farní listy

Farní listy – červen 2020

farni_listy_cerven_2020

Posted in Akce

Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace

V neděli 11. 6. 2020 se konala Slavnost Těla a krve Páně neboli „Boží Tělo“ s průvodem a adorací před domy věřících (ulice za kostelem).

Po slavnostní mši svaté následoval eucharistický průvod ke čtyřem oltářům Božského Srdce Páně a Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

V průvodu se objevily modlitby, čtení evangelia, přímluvy, adorace a poděkování. Přímluvy otec Martin věnoval biskupům, kněžím, zasvěceným osobám, křesťanským rodinám, veřejným záležitostem a celkovému poděkování Pánu Bohu za život, krásu stvoření, přátelství s Bohem a za posvátný pokrm jeho Těla a Krve, čehož se nám dostává během pozemské poutě. K zdárnému průběhu a velkému duchovnímu zážitku přispěla dechová hudba, zpěváci místní i bzenečtí, nádherné počasí, zdárná organizace a promyšlený a dnešní době velmi přímětný scénář, který připravil otec Martin. Na závěr slavnosti jsme se shromáždili před oltářem v kostele sv. Václava, abychom chvalozpěvem „Bože chválíme tebe“ se skvělým varhanním doprovodem dobrořečili Otci, Synu, i Duchu svatému, Boha chválili a vyvyšovali ho modlitbou na věky. Slavnost Božího Těla a krve Páně se vydařila, kéž v nás zanechá stopy otevřeného Božského Srdce Páně, které nás nadlouho naplní Boží láskou a trvalou touhou po Božím království. Amen

PaedDr. Petr Zábranský

Posted in Akce

Průvod Božího Těla ve Bzenci

Ve čtvrtek o Slavnosti Těla a Krve Páně se po mši svaté uskutečnil tradiční průvod Božího Těla, při kterém o. Martin žehnal  Nejsvětější svátostí  městu Bzenec a farnosti.

Slavnost Těla a Krve Páně patří mezi pohyblivé svátky.  Její slavení připadá na čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je odvozeno od data Velikonoc. Slavnostní procesí mimo prostory kostela se koná na mnoha místech až do současnosti.

Procesí směřovalo ke čtyřem nazdobeným oltářům za doprovodu dechové hudby a zpěvu eucharistických písní.

První zastavení průvodu bylo u pomníku padlých naproti DPS.

Dále průvod pokračoval přes Horní náměstí k ZUŠ Lubomíra Ligase.

U druhého oltáře jsme prosili za naše rodiny.

Ke třetímu oltáři průvod zamířil k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody.

U Panny Marie jsme prosili za naši vlast, naše město Bzenec, za dobré počasí, hojnou úrodu, ochranu před přírodními katastrofami a každým zlem.

Pak naše kroky směřovaly k poslednímu čtvrtému oltáři před kostel sv. Jana Křtitele, ke sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice původně stával na náměstí, až do roku 1937. Nyní byl svědkem projevu naší úcty k Ježíši přítomnému v eucharistii.

Procesí Božího Těla bylo zakončeno před naším svatostánkem výstavem Nejsvětější svátosti a děkovným chvalozpěvem Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme.

Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela. Celý náš život má být eucharistií. Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán postavil.