Posted in Akce

Pastorační plán na rok 2019

Roční pastorační plán farnosti Bezec, Domanín a Těmice na rok 2019.

Pastorační-plán-2019
Posted in Uncategorized

MUŽ OSMI BLAHOSLAVENSTVÍ – NOVÉNA

Uspořádání pobožnosti

1. Novéna se zahájí znamením kříže a modlitbou Otče náš a Zdrávas.

2. Na každý den připadá jeden úryvek z Písma svatého a několik myšlenek z poselství bl. Frassatiho, po přečtení doporučujeme chvíli ticha k zamyšlení nad těmito texty.

4. Litanie k bl. Frassatimu.

5. Sláva Otci a tuto modlitbu:

PANE JEŽÍŠI, DEJ NÁM ODVAHU STOUPAT K VÝŠINÁM SVATOSTI A UNIKAT POKUŠENÍM PRŮMĚRNOSTI. UČIŇ NÁS SCHOPNÝMI TOUŽIT PO NEJVZNEŠENĚJŠÍCH VĚCECH A S VYTRVALOSTÍ PIERA GIORGIA RADOSTNĚ PŘIJÍMAT TVÉ POZVÁNÍ NÁSLEDOVAT TĚ. OSVOBOĎ NÁS OD STRACHU Z NEÚSPĚCHU. CHCEME BÝT TVÝMI UČEDNÍKY, PROTO TĚ NA JEHO PŘÍMLUVU PROSÍME O SÍLU, ABYCHOM VYTRVALI NA CESTĚ ZA TEBOU. AMEN.

1. den

„BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM, NEBOŤ JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“ (Mt 5, 3)

Pier Giorgio říká: „Víra, kterou jsem dostal ve svátosti křtu, mě ujišťuje: sám nezmůžeš nic, ale když Bůh bude středobodem každého tvého skutku, potom vždy dosáhneš svého cíle.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče chudobných, nauč nás pravé chudobě ducha, jíž uznáváme, že bez tebe nezmůžeme nic, ale s tebou vždy dosáhneme cíle naší víry – věčného života. Dej nám rozpoznat, že nebeské království je tou největší hodnotou, o kterou máme usilovat už tady a teď. Veď nás, abychom podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho ve svém životě upřednostňovali službu tobě a bližním před hledáním svého prospěchu, bohatství a světských marností. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

2. den

„BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ, NEBOŤ ONI BUDOU POTĚŠENI.“ (Mt 5, 4)

Pier Giorgio říká: „Dokud mě víra bude posilovat, budu vždy veselý. Z duší katolíků musíme jednou a provždy vyhnat smutek. Utrpení je něco jiného než smutek, který je nejhorší ze všech chorob. Cíl, pro který jsme byli stvořeni, nám ukazuje cestu, která je posetá trním, ale není smutná. Navzdory tomu, že vede skrze utrpení, je radostnou cestou.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, který jsi blízký plačícím, ukaž nám, jak čelit našim trápením a nevyhýbat se jim, nepředstírat, že neexistují. Daruj nám pravou lítost nad životem bez tebe, ne jen nad vlastními neúspěchy a selháními. Na přímluvu blahoslaveného Piera Giorgia vstup, Pane, do našich současných starostí, aby se tak naše duše mohla očistit slzami pokání a naplnit Božím pokojem. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

3. den

„BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ, NEBOŤ ONI BUDOU POTĚŠENI.“ (Mt 5, 4)

Pier Giorgio říká: „Násilím se rozsévá nenávist a potom sklízíme ovoce této setby. Láskou se do lidí zasévá pokoj. Ne pokoj světa, ale pravý pokoj, který nám může dát jedině víra v Ježíše Krista, která nás spojuje.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, dárce pokoje, podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia se chceme naučit zříkat násilí a naslouchat druhým. Přetvoř naše srdce podle svého tichého a pokorného srdce, abychom věděli, kdy máme mlčet a důvěřovat dobrotě Tvého ducha, působícího v srdcích lidí. Nedovol, abychom tichost zaměnili se zbabělostí nebo mlčením, zejména tehdy, když jsme svědky nespravedlnosti a je naší povinností zastat se a promluvit. Provázej naše slova, abychom netoužili ukazovat svou obratnost a šikovnost v řeči, ale abychom toužili přivést druhé k dobru. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

4. den

„BLAHOSLAVENÍ HLADOVĚJÍCÍ A ŽÍZNÍCÍ PO SPRAVEDLNOSTI, NEBOŤ ONI BUDOU NASYCENI.“ (Mt 5, 6)

Pier Giorgio říká: „Ne ti, kteří trpí násilím, by se měli bát, ale ti, kteří ho způsobují. Když je s námi Bůh, nemusíme se ničeho bát.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče, původce a dárce spravedlnosti, pomoz nám hledat tvou spravedlnost, tvůj plán pro náš život a zároveň pro spásu světa, a tak nás přiveď ke společenství lásky, abychom mezi sebou žili jako bratři a sestry. Nedovol nám upadnout do strachu a duchovní lenivosti, ale podle vzoru blahoslaveného Piera Giorgia v nás rozněcuj neúnavný hlad po spravedlnosti. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

5. den

„BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI DOJDOU MILOSRDENSTVÍ.“ (Mt 5, 7)

Pier Giorgio říká: „Bez ohně Kristovy lásky, která postupně musí zničit náš egoismus, abychom tak byli citliví pro bolest druhých, nebudeme křesťany a už vůbec ne katolíky.“ (chvíle ticha) Modleme se: Milosrdný Otče, uč nás podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia více otvírat naše srdce těm, kteří jsou v nouzi, zejména chudým, nemocným a opuštěným. Kéž nám tvůj Duch připomíná skutky milosrdenství – konkrétní projevy křesťanské lásky, kterými můžeme pomáhat našim bližním osvobozovat se z jakéhokoliv druhu duchovní či tělesné bídy. Veď nás k rozšiřování tohoto milosrdenství nejen vůči našim přátelům, ale i vůči neznámým a těm, kteří nás nemají rádi. Spal v ohni své lásky náš egoismus a pomoz nám být odrazem přijatého Božího milosrdenství, zejména ve slovech a skutcích odpuštění. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

6. den

„BLAHOSLAVENÍ ČISTÉHO SRDCE, NEBOŤ ONI UVIDÍ BOHA.“ (Mt 5, 8)

Pier Giorgio říká: „Své srdce jsem nechal na vrcholcích hor a doufám, že ho opět získám toto léto, když vystoupím na Mont Blanc. Každým dnem jsem více zamilovaný do hor, a kdyby to dovolilo mé studium, celé dny bych trávil na horách kontemplací Boží velikosti.“ (chvíle ticha) Modleme se: Svatý Otče, veď nás cestou čistoty, protože jen ti, kteří mají čisté srdce, mohou spatřit tvou tvář a jsou schopni vidět tě i tam, kde tě jiní vůbec nevidí, protože vidí jenom sebe. Podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia pozdvihni naše srdce z prachu vnitřní zaslepenosti do výšin kontemplace tvé svatosti, abychom tě objevovali nejen v kráse stvořeného světa, ale také v každém člověku, a tak, fascinováni tebou, plněji uskutečňovali naše povolání k lásce. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

7. den

„BLAHOSLAVENÍ TI, KTEŘÍ ŠÍŘÍ POKOJ, NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI BOŽÍMI SYNY.“ (Mt 5, 9)

Pier Giorgio říká: „Přeji ti všechno nejlepší. Jako tvůj skutečný přítel ti mohu přát jen jediné: Pokoj Pána ať je stále s tebou, neboť pokud budeš mít každý den pokoj, potom budeš opravdu bohatý.“ (chvíle ticha) Modleme se: Nebeský Otče, veď nás jako své syny a dcery k tvému pokoji, který nám dovolí dělit se o něho s druhými jako s našimi bratry a sestrami. Nauč nás podle příkladu blahoslaveného Piera Giorgia navzdory našim každodenním zápasům, trápením a těžkostem rozsévat pokoj ve slovech i ve skutcích uprostřed tohoto světa, který je plný nepokoje, a stávat se tak opravdovými Božími dětmi. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

8. den

„BLAHOSLAVENÍ PRONÁSLEDOVANÍ PRO SPRAVEDLNOST, NEBOŤ JEJICH JE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ.“ (Mt 5, 10)

ier Giorgio říká: „Žít bez víry, bez tohoto vzácného dědictví, jehož ochrana je naší povinností, bez hlásání pravdy v neustálých zápasech, to není život, ale jen přežívání. Naší povinností však není přežívat, ale žít. Když máme víru, která nás podpírá, máme naději, že se dostaneme do naší nebeské vlasti.“ (chvíle ticha) Modleme se: Otče pronásledovaných pro spravedlnost, uč nás podle příkladu- blahoslaveného Piera Giorgia vždy odvážně se postavit na stranu tvé Božské pravdy a s pokorou a trpělivostí čelit nespravedlivým soudům o nás. Dej nám sílu odpovídat na tvé povolání následovat tě se všemi důsledky. Svou milostí nám pomáhej být věrnými do konce našeho života, abychom vždy plnili tvou vůli. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9. den

„BLAHOSLAVENÍ JSTE, KDYŽ VÁS BUDOU KVŮLI MNĚ TUPIT A PRONÁSLEDOVAT A LŽIVĚ PROTI VÁM MLUVIT KVŮLI MNĚ. RADUJTE SE A JÁSEJTE, NEBOŤ MÁTE HOJNOU ODMĚNU V NEBI.“ (Mt 5, 11)

Pier Giorgio říká: „My, kteří jsme z Boží milosti katolíci, nesmíme promrhat nejlepší léta svého života, musíme se zocelovat, abychom byli připravení vydržet v zápasech, které určitě budeme muset vybojovat, a tak splnit naše poslání. Co nejdříve tak naší vlasti zároveň darujeme šťastnější dny a morálně zdravější společnost. Ale k tomu se potřebujeme neustále modlit, abychom od Boha dosáhli tu milost, bez které jsou naše námahy zbytečné.“ (chvíle ticha) Modleme se: Věrný Otče, pomoz nám přijmout útrapy, ponižování a zesměšňování, které nám ostatní způsobují pro naši víru a touhu zůstat Ježíšovi věrni. Na přímluvu blahoslaveného Piera Giorgia nám uděl milost, abychom nikdy neztratili naději a nenechali se znechutit protivenstvími, ale vždy a za každých okolností věřili tobě. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

LITANIE K BL. PIEROVI

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče na nebesích, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Všichni andělé a svatí, orodujte za nás.
Bl. Piere Giorgio Frassati, oroduj za nás.
Milující synu a bratře,
Oporo rodinného života,
Příteli těch, kteří jsou bez přátel,
Nejhorlivější křesťane mezi svými společníky,
Vzore pro mladé,
Pomocníku nuzných,
Učiteli milosrdenství a soucitu,
Ochránce chudých,
Běžče za věncem Božího království,
Dobyvateli životních vrcholů,
Obránce pravdy a ctností,
Odpůrce každé nepravosti,
Příkladný občane vlasti,
Věrný synu Církve,
Mladý muži, oddaný Panně Marii,
Horlivý ctiteli Eucharistie,
Vášnivý milovníku Písma svatého,
Následovníku sv. Dominika,
Nadšený čtenáři sv. Pavla,
Apoštole modlitby a půstu,
Průvodce hluboké lásky k Ježíši,
Usilovný v práci a studiu,
Radostný ve všech životních okolnostech,
Neochvějný v zachovávání čistoty,
Tichý v bolesti a utrpení,
Věrný křestnímu slibu,
Příklade pokory,
Vzore odpoutanosti,
Zrcadlo poslušnosti,
Muži blahoslavenství, oroduj za nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Oroduj za nás, blahoslavený Piere Giorgio Frassati,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Dobrotivý Bože, tys udělil mladému Pierovi Giorgiovi Frassatimu 
milost, aby našel Krista v radostné víře a lásce. Prosíme, dej, 
abychom na jeho přímluvu též kráčeli cestou blahoslavenství a následovali 
příklad jeho štědrosti, rozněcujíce ducha evangelia mezi všemi, se 
kterými se setkáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Posted in Uncategorized

LIDOVÉ MISIE 10. – 19. 5. 2019.

Od 10. – 19. 5. 2019 budou v našich farnostech probíhat lidové misie. Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v Katolické církvi. Povedou je členové Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, kteří působí v České republice od roku 2000 a mají své sídlo v Lošticích. Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10-15 let. Cílem misií je obrácení k víře, přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků. Misie by měli vést minimálně dva řeholní kněží a neměly by být jednodenní záležitostí.

Doporučené je, aby se rok po skončení misií konala šestidenní obnova misií, která by měla utvrdit to, co se podařilo během lidových misií “zasít”.

V Čechách a na Moravě mají své kořeny v půli 19. století a konaly se až do zakázání veškerých řádů za komunistické diktatury v dubnu 1950 během Akce K.

Lidové misie v Bzenci a Domaníně v minulosti.

1894

1923 – vedli bratři Redemptoristé z Prahy

1936 – vedli bratři Salvatoriáni

1945 – vedli bratři Dominikáni

2008 – vedli bratři Benediktýni z Bacúrova (SK)

Proč právě lidové misie?

  • Misionáři přicházejí s pověřením od svatého otce. K tomuto poslání obdrželi od papeže i privilegia. Např.: Na závěr misií se žehná misijní kříž, u kterého mohou věřící každý rok na den ukončení misií získat plnomocné odpustky, stejně jako na den Povýšení sv. kříže.
  • Misie jsou pro všechny věkové skupiny. I když trvají zpravidla jenom týden, snažíme se do programu zahrnout každou věkovou skupinu.
  • Nemůžeme překonávat své hříchy nebo zlé sklony svou vlastní silou, ale jenom s Boží pomoci. Lidové misie kladou důraz na to, aby si lidé dali do pořádku svůj svátostný život. Každý má mít možnost přistoupit k svátosti smíření a přijmout Eucharistii.
  • Sv. Vincent de Paul vybízel k tomu, aby misionáři lidem nabízeli generální, tzn. celoživotní svatou zpověď.
  • Lidové misie přinášejí také psychologický prvek: Kněží jsou ve farnosti celý týden. A tak padá přirozený stud vyznat se ze svých hříchů, zvláště z těch těžkých, někdy velmi zraňujících.
  • Další výhodou misií oproti duchovní obnově je, že lidové misie se konají u vás doma ve farnosti, a tak nemusíte nikam jezdit.

Srov http://misievefarnosti.cz/lidove-misie/

Posted in Historie

Patron našich farností měsíc leden PIER GIORGIO FRASSATI

BLAH. PIERE GIORGIO FRASSATI
„Žít, nikoli živořit“
Pocházel z Turína v Itálii. Již od dětství vynikal zbožností a láskou k chudým.
Od 13 let denně přijímal Eucharistii, z níž čerpal energii pro život podle evangelia.
Vyrostl v člověka, který se cítil zodpovědný za život národa a světa, k němuž patřil.
Byl velmi aktivním laikem a vzorem pro mládež, na kterou blahodárně působil.
Studoval vysokou školu, aby mohl pomoci horníkům zlepšit jejich život. Byl
účastníkem mnoha křesťanských aktivit, přítelem každému, ale také horolezcem
a dominikánským terciářem. Hodně pomáhal nezaměstnaným a jejich rodinám. Jeho
život prolínaly ideály modlitby, činnosti a oběti. Dožil se jen 24 let a svou smrt
obětoval za spásu rodičů. Byl nazván mužem osmi blahoslavenství.
Narodil se 6. 4. 1901 jako syn vydavatele časopisu La Stampa a pozdějšího liberálního
senátora Alfreda Frassatiho a Adelaidy. Při křtu dostal vedle jména Petr po dědečkovi
i jméno hrdiného sv. Jiří. V rodném jazyce byl zván Pier Giorgio.
Rodiče Pier Giorgia i jeho o 17 měsíců mladší sestru vychovávali poněkud
sparťansky. Učili je od mala odříkání, ukázněnosti a poslušnosti. Například při
cestách po horách se nesměli napít, dokud se nevrátili domů. O zdravé křesťanské
zásady Pier Giorgia se zasloužila matka a zejména salesián Antonio Cojazzi. Za jejich
doplnění pak vděčil jezuitům. Svůj život od mala prožíval s vnímáním Pána Ježíše
jako nejdůvěrnějšího a stálého přítele. V deseti letech poprvé přijal Eucharistii
a od toho dne byl On středem jeho života. Za svůj program tehdy přijal poslání být
nositelem Krista.
Od roku 1913 byl jeho otec jmenován senátorem. Pier Giorgio byl velmi skromný a v
případě potřeby vždy ochotný pomoci. Například s riskováním života zachránil z
nebezpečné kry malou holčičku, ač sám se přitom octl v ledové vodě.
Ve 13 letech získal dobrého duchovního otce v Petru Lombardim a začal přijímat Pána
Ježíše denně, ač rodiče doma odsuzovali babičky, které byly denně v kostele. Podle
maminčina výkladu přikázání bylo třeba jít jen v neděli a nedala se zprvu přesvědčit,
že by její syn byl schopen denně přijímat, aniž by se stal fanatikem či nepřivedl rod
do nevážnosti. Pier Giorgio se však nedal odradit a asi už pátý den dosáhl matčina
souhlasu. Byl tak nesmírně šťastný. Zapsal se také do “Družiny Nejsvětější Svátosti”
a do “Apoštolátu modlitby”. Objevil Ježíšovu Matku jako matku každého z nás a začal
s modlitbou růžence jako rozhovorem dítěte s matkou.
Své mládí prožil jako veselý a šťastný mladík, zároveň žil jako asketa a velmi
důsledně dbal na ctnost čistoty. Byl v eucharistické legii a v mariánské družině. Stal
se také členem klubu italských horolezců a velice rád vystupoval na hory. Rád
se projížděl i na otcově koni.
O Pier Giorgiovi je psáno, že v 18 letech uvažoval o evangeliu se zápalem člověka
hledajícího poklad. (srov. Mt 13,44) Byl přirozený, jemný, nesnášel dvojsmyslné řeči.
Byl přítelem každého, kdo byl osamělý, nemocný, chudý.
Při studiu na vysoké technické škole v Turíně nebylo příliš dobré prostředí. Pier
Giorgio se stále denně účastnil mše svaté. Často a rád se modlil a své přátele vyzýval
ke společné modlitbě. Angažoval se v různých kroužcích a sdruženích, byl zapojen
i do politiky. Všestranně byl otevřený životu, který naplno prožíval, ať se jednalo
o četná přátelství či sport, umění nebo přírodu. Byl milovníkem hor a na jejich slézání
brával své přátele.
Pier Giorgio se zúčastňoval často kongresů. Hned z Ravenny odjel 1. 9. na další
kongres katolické mládeže do Říma. Tam ve svatopeterské basilice na náměstí bylo
mládeží přijato rozhodnutí: “Žít podle Kristových zásad a zvěstovat je celému světu“.
V polovině měsíce se Pier Giorgio vrátil do Německa a o dva měsíce později se při
zpáteční cestě stavoval v Praze za apoštolským nunciem. V následujícím roce se stal
papežem milánský arcibiskup se shodnými ideály, jako měl Pier Giorgio, přičemž oba
byli i horolezci. Dal si jméno Pius XI. Jeho nejoblíbenější modlitbou byl od 12 let stále
růženec. Na dveře pokoje si dal Pavlův hymnus na lásku (1 Kor 13.1-13).
K jeho činnosti patřily každý týden i návštěvy 4 až 5 rodin. V předvečer vánoc těch
nejchudších. Chodil pěšky s velkou náručí pozorností. Šetřil za benzin i tramvaj.
Chudé miloval a všestranně jim pomáhal. Nikdy nelpěl na penězích ani na jiných
věcech, za kterými se honí světští lidé. Od matky dostával hodně peněz, ale vždy vše
rozdal a žil způsobem chudých. Zjistil, že se dá cestovat s jedním jídlem za den.
V tom roce poznal při jedné z túr Lauru Hidalgovou, která byla o tři ročníky výš,
pocházela z ateistické španělské rodiny, v Itálii brzy ztratila rodiče a stala se z ní dobrá
katolička. Pier Giorgio se do ní velmi zamiloval a prožíval čistou lásku. Poté co ji
pozval ještě s další dívkou do rodiny na oběd, zjistil, že se rodičům jeví jako velmi
nežádoucí. Toužil se s ní sice oženit, ale nechtěl vnášet další rozbroje do rodiny, v níž
se rodiče i tak již neměli rádi.
Nikdy mu nechyběla odvaha. Hory byly jeho vášní od dětství. Když pobýval na sv.
Bernardu a večer se vracel na chatu, stavěl lyže vedle kaple, aby se ještě pomodlil
před svatostánkem. V únoru 1924 se vydal s přáteli na Oulx, organizoval výstup na
Sestriére. Pier Giorgio nepřestával slézat vrcholky Alp. 18. května toho roku založil
Společnost podezřelých existencí. Za rouškou lehkomyslných her byla skryta jeho
snaha o větší prožívání víry a modlitby. S touto společností Pier Giorgio také chtěl
prokazovat dobro, sloužit bližním, žít porozumění, přátelství s Pánem.
S Laurou se s bolestí definitivně rozešel kvůli odporu rodičů, hrozícímu rozvratu
a napětí v rodině. Avšak sympatie k ní zaměnil za lásku ke všem lidem. V únoru už
psal sestře, že víra mu dává sílu, aby byl stále veselý a že katolíci přece musí potírat
smutek ve svých duších. Jeho radost měla základ v Bohu.
V červnu 1925, po posledním Pier Giorgiovově výstupu na Lenelle, který už byl pro
něj velmi namáhavý, si doma všimli jeho výrazného hubnutí. 20. 6. zvládl průvod k
jeho oblíbené Consolátě, kde pak při adoraci se nabízel Bohu jako oběť za obrácení
rodičů, kteří přestali projevovat víru a chtěli se rozvést. 1. července již nevstal z lůžka.
Lékař, který přišel za jeho umírající babičkou, se na něj podíval a prohlásil, že u něj
jde o revmatickou záležitost. S vysokou horečkou Pier Giorgio nemohl spát, dostával
se do agónie, ale nikdo o něj nedbal. Ráno požádal pokojskou o lékaře. Babička
zemřela a začal se chystat její pohřeb. Přišel za ním Marco B. Marně se Pier Giorgio
pokoušel povstat, byl ochrnutý. V den babičina pohřbu lékař poznal, že jde
o smrtelnou obrnu. Šlo o ochrnutí vnitřních orgánů, kterým se nakazil při obsluze
některého z nemocných. Pomoci mohla jen očkovací látka z Paříže, ale bylo již pozdě.
Poslední Pier Giorgiovy myšlenky patřily chudým. U postele mu maminka na jeho
přání připravila oltářík s obrazem P. Marie, přišel kněz a Pier Giorgio naposledy přijal
Pána, aby se s ním vydal do věčného života. Před smrtí mu byla udělena i svátost
nemocných. Maminka mu nadzvedla hlavu a Pier Giorgio upřel pohled na zdrceného
otce, jakoby mu říkal: “To je za tebe.” Zemřel o první mariánské sobotě.
Proces blahořečení začal v roce 1932. Při exhumaci po 56 letech od smrti, 31. 3. 1981,
bylo jeho tělo shledáno v neporušeném stavu. K blahořečení Janem Pavlem II.
však došlo až 20. 5. 1990. Od Pier Giorgiovy smrti a během dlouhého procesu
až po současnost došlo k mnoha vyslyšením na jeho přímluvu a to nejen z Itálie,
ale z mnoha evropských zemí včetně Československa. Přišla prý hlášení i z Alžíru,
z Argentiny, z Kanady, Etiopie, Indie, Libanonu a Libye.

Posted in Uncategorized

Farní ples 2019

Srdečně vás všechny zveme na farní ples.

Vstupenky na farní ples si můžete zakoupit v neděli 13. ledna po mši svaté v kostele ve Bzenci i Domaníně nebo od 14. ledna v informačním centru města Bzence.

Zároveň uvítáme zájemce, kteří by se chtěli aktivně zapojit do příprav plesu, jeho průběhu nebo do zábavného programu.

Součástí plesu se už tradičně stala ochutnávka vín, nejen z farních sklípků. Rádi bychom oslovili vás všechny, kteří chcete přinést vzorky, abyste tak učinili nejpozději do středy 30.1. a to na faru do Bzence nebo Jaroslavu Váňovi. Vzorkem se rozumí vždy jedna láhev vína, označena rokem, odrůdou a vinařem.

Dále bychom rádi poprosili o dary do tomboly, které můžete nosit taktéž na faru.

Pro případné dotazy kontaktujte Kajku Hejbalovou nebo Veroniku Uhinovou.

Posted in Uncategorized

Poděkování Tříkrálovým koledníkům

Tříkrálová sbírka 2019

 V sobotu  5.ledna  2019 vyšlo do ulic našeho města 58 koledníků, tedy 15 skupinek dětí.

Bylo vybráno 108.539,- Kč.

Srdečně děkujeme všem obětavým koledníkům i vedoucím skupinek, technickému zázemí i těm, kteří pro unavené koledníky připravili občerstvení

a všem štědrým dárcům za finanční podporu a vlídné přijetí

Tří králů ve svých domovech.

Koordinátor TKS ve Bzenci  M.Kantoráková

Závěrem několik fotek z letošního koledování. Celkem se zúčastnilo 15 skupinek – tak alespoň několik z nich si můžete prohlédnou na fotkách.

Letos nám počasí přálo – bylo přímo pohádkové :-).
Dobrá nálada je základ koledování.
Kdopak se asi skrývá pod tou šálou?
Někteří vedoucí zvládli koordinovat hned dvě skupinky najednou.
Tahle skupinka nám celou obchůzku slavně uzavřela.
Posted in Akce

Tříkrálová sbírka 2019 ve Bzenci

proběhne v sobotu 5. ledna v době od 8:30 hod. přibližně do 14:00 hod.