Posted in Uncategorized

Ukončení roku v kapli sv. Floriána a Šebestiána

Kdo zavítal poslední den v roce 2018 do kaple sv. Floriána a Šebestiána, mohl s námi prožít mši svatou a následně ohňostroj, který přichystalo město Bzenec.

Posted in Farní listy

Farní listy – prosinec 2018

Posted in Akce

Mše sv. na slavnost Zjevení Páně

Na konci mše sv. v neděli 6. ledna 2019 v kostele sv. Jana Křtitele ve Bzenci vystoupí s koledami   Bzenecké drmolice.

Posted in Akce

Ukončení roku v kapli sv. Floriána a Šebestiána

V pondělí 31.12.2018 jste zváni na mši sv. v 18:00 hod. do kaple sv. Floriána a Šebestiána. Po mši sv. pro Vás bude připraven ohňostroj.

Posted in Historie

100 let od úmrtí ThDr. Jana Pospíšila

ThDr. Jan Pospíšil se narodil roku 1837 v Ohnicích č. 17 (nyní Vojnice, místní část obce Těšetice u Olomouce), jako jedno z 8 dětí Šimona Pospíšila (1810- 1898) a Josefy, rozené Gruntové (1810-1866).

ThDr. Jan Pospíšil

1850-1858 – absolvoval Státní gymnasium v Olomouci,

1858–1862 – studium bohosloví v Olomouci, (byl vynikajícím studentem),

6.7.1862 – vysvěcen na kněze,

1862 – kooperátor v Bzenci,

1.6.1865 – promován doktorem teologie (ThDr.),

1866 – farář v Bzenci,

1871 – děkan v Bzenci, jmenován školním inspektorem děkanátu bzeneckého a kyjovského,

1873 – jmenován arcibiskupským komisařem při gymnáziu v Kyjově,

1884 assesorem konzistoře,

1884 – arcikněz v Bzenci,

1895 – jmenován papežským komořím.

 

Stál v čele veškerého kulturního života ve městě Bzenci i na celém okresu.

22.12.1900 – jmenován nesídelním kanovníkem v Olomouci,

10.2.1901 – přijat za sídelního kanovníka v Olomouci,

8.1.1914 se stal prelátem a scholastikem při olomouckém metropolitním chrámu Páně (scholastikus byla 4. nejvyšší kapitulní dignita).

 

Služební kočár ThDr. Jana Pospíšila

Stál v čele apoštolátního života jako jeho místopředseda.

Další funkce:

* předseda ústředního výboru Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje,

* infulární prelát

* papežský domácí prelát,

* apoštolský protonotář,

* Jeho Eminence rada a konsistoriální assessor (1884), komtur c. k. řádu Františka Josefa,

* čestný občan města Bzence, čestný občan města Písku a Mistřína.

Jmenovací dekret z r. 1887
Městu Bzenci věnoval Mariánský sloup na náměstí, a 2 votivní okna ve farním kostele (vedle oltáře).
Mariánský sloup na náměstí

Mariánský sloup byl zbudován na místě zbořené kapličky, která byla na závadu místní komunikaci.

Čtyřhranný základ sloupu s reliéfem ThDr. Pospíšila i vlastní sloup jsou ze švédské žuly. Socha Panny Marie s Ježíškem je z kararského mramoru.

Vypráví se, že v roce 1953 zpupný funkcionář národního výboru dal do ruky Panny Marie metlu se slovy: „Ať tu nestojíš zbytečně, ukliď aspoň náměstí.“ V následujících dnech byly prudké deště, které zničily úrodu a náměstí zaplavily tunami bláta, přičítány tomuto rouhačskému činu.

(Ve farní kronice je zapsáno o této události doslova toto: “V květnu se počasí zhoršilo a koncem května nastaly samé bouřky, zvláště nad Bzencem stékající voda zaplavila všecky ulice města, vnikla do domů, Syrovínka vytekla z břehů a zaplavila celé okolí i s nádražím, vše bylo ve vodě, vytrhala i dlažbu ulic. Z toho velká škoda na polích, zahradách a vinohradech. Mluvilo se, že to byl trest za potupení P. Marie Bzenecké.”)

Olomouci věnoval ThDr. Jan Popsíšil dvě votivní okna v kostele sv. Mořice s českými nápisy (sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomucký).

Dle záznamů metropolitní kapituly finančně podporoval studia seminaristů.

Zemřel v pátek 24. května 1918 v 19:00 hodin večer zaopatřen svátostmi umírajících v 82 letech po krátké nemoci (cit.:“…v neděli byla u něho návštěva milého jeho Bzence, s níž po delší dobu poseděl ve studené jídelně a zachladil se. Horečka pak rychle učinila konec jeho požehnanému životu…“).

Město Bzenec si natolik oblíbil, že bylo jeho přáním, zde být také pochován. Tělesné pozůstatky byly uloženy za přítomnosti generálního vikáře preláta Geislera dne 28. května 1918 na hřbitově v Bzenci k poslednímu odpočinku.

Jeho náhrobek je doposud jedním z nejpěknějších kamenických a sochařských děl na zdejším městském hřbitově.

Náhrobek ThDr. Jana Pospíšila

Rodina Pospíšilova od r. 1731 stále žije na původním gruntě ve Vojnicích č. 17.

Rodný dům ThDr. Jana Pospíšila – foto z r. 1929

V roce 2015 u příležitosti oslav 1000 let Bzence patřil ThDr. Jan Pospíšil mezi oceněné občany města. Ocenění „in memoriam“ za něj převzali na Kulturním domě dne 18. května 2015 jeho rodinní příslušníci.

Mše sv. u příležitosti 100. výročí úmrtí ThDr. Jana Pospíšila byla sloužena v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 29. července 2018 v 9:30 hodin za účasti a promluvy pana starosty Pavla Čejky.

ThDr. Jan Pospíšil byl významnou osobností, která se zapsala do dějin našeho města. Mariánský sloup, dominanta našeho náměstí, a místo jeho spočinutí na bzeneckém hřbitově svědčí o tom, že město Bzenec si vskutku zamiloval.

Vzpomeňme na něj při mši sv. a ve svých modlitbách.

Děkujeme za poskytnutí cenných informací, materiálů a fotografií rodině Pospíšilové z Vojnic.


Zdroje:

  • Zemek Metoděj, Posloupnost kanovníků metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, VVM 4 (1949), 121-136, 167-182; 5 (1950) 53-64, 99-116, 141-146.
  • Zemek Metoděj, Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu, 1-2, rukopis práce uchovaný v olomouckém archivu.
  • Životopis ThDr. Jana Pospíšila sepsaný Štěpánem Kohoutem (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)
  • farní kronika
  • http://www.starybzenec.cz

Posted in Akce

Zpovídaní v děkanátu Kyjov

ZPOVÍDÁNÍ ADV 2018
Posted in Uncategorized

Adventní strom

Od pátku stojí v kostele adventní strom. Děti budou dostávat po mši svaté velkou hvězdičku, na které je úkol. Pokud ho splní, můžou ji pověsit na strom.  Malou hvězdičku můžou pověsit po každé mši svaté.

Posted in Uncategorized

Svatý Mikuláš v kostele

V pátek po dětské mši svaté, přišel do kostela svatý Mikuláš. Přinesl dětem balíčky plné dobrot.

Posted in Akce

Výroba adventních věnců

Sobotní odpoledne ve znamení příprav na advent

Posted in Akce

Víkendový pobyt mládeže v Cholině

O víkendu 23. – 25. listopadu jsme společně s dětmi z naší farnosti navštívili Cholinu. Místo neodmyslitelně spjaté s naším otcem Martinem.  Už při samotném cestování vlakem jsme se zabavili luštěním šifry, která děti rozčlenila do čtyř skupinek. Po seznamovacím večeru jsme den zakončili společnou modlitbou. V sobotu se v různých disciplínách děti seznamovaly s některými ctnostmi. Odhalovaly tajenku, v níž byla skryta MOUDROST. Svoji ŠTĚDROST mohly uplatnit při přípravě silvestrovského večírku, kterým jsme společně ukončili církevní rok. PRACOVITOST a TRPĚLIVOST se projevila při přišívání knoflíků. Děti prožily RADOST při plnění veselých týmových úkolů i v dalších hrách. Při úspěšném plnění připravené disciplíny, získaly skupinky klíče. Ty potom mohly vyměnit za indicie, které je dovedly k tajemné mapě. Mapa nás nasměrovala do krásného místního kostela zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté měly děti dovoleno prohledat všechna zákoutí a najít slibovaný “poklad“. Domů jsme si přivezli „ukazatel ctností“, a tak jsme odhalili téma celoroční hry, do které se může zapojit každý ve farnosti. Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že na hry Na Vašíčka nebo Na Faráře budeme dlouho vzpomínat. Bylo nám tu spolu hezky a určitě se do Choliny ještě někdy podíváme. Závěrem bych ráda poděkovala, a to nejen ze slušnosti otci Martinovi, který celou akci vymyslel, skvělému kuchaři a všem vedoucím, kteří se podíleli nejen na programu a v neposlední řadě všem dětem, které způsobily, že jsme domů přijeli s dobrým pocitem z příjemně strávených společných chvil.