Postní test pro farnost

21.02.2015 10:33

ZNÁŠ SVOJI FARNOST A BIBLI?

ZNÁŠ SVOJI FARNOST A BIBLI.docx (166871)

Příjmení a jméno

 

č.

otázka

Vaše odpověď

1

Jak se jmenuje kostelnice a varhanice?

 

 

2

Kdy byl postaven kostel?

 

3

Kolik praktikujících lektorů máme ve farnosti?

 

4

O čem bylo kázání na 1. neděli postní?

 

5

Kdo se modlil 4. zastavení křížové cesty na 2. neděli postní?

 

6

Souřadnice 2. čtení na druhé postní neděli?

 

7

Úvodní píseň ze 2. postní neděle – uveď číslo.

 

8

V knize Zjevení je uvedeno 12vzácných kamenů. Uveď alespoň 4.

 

 

 

 

9

Které jméno ze 12ti synů Jákoba je v knize Zjevení nahrazeno jiným?

 

10

Kolik pracovních skupinek máme v naší farnosti?

 

11

O čem bylo evangelium na 3. neděli postní?

 

12

Kterému ze 7 církví vyčítá apoštol Jan v knize Zjevení vlažnost?

 

13

Na kterou řeku vylil 6tý anděl svou nádobu a její vody pak vyschly?

 

14

Kterému zvířeti se podobala šelma z knihy Zjevení (s 10ti rohy a 7 hlavami)?

 

15

Jméno krále anděla propasti- hebrejsky a řecky (kniha Zjevení).

 

 

16

Napiš jména našich tří rozdavatelů svatého přijímání.

 

 

 

17

U otevření které pečeti zavládlo v nebi půlhodinové ticho?

 

18

Jak se jmenovala hvězda, která spadla na třetinu řek a proměnila je v pelyněk?

 

19

Znám tvé strasti i tvou chudobu i pomluvy těch, kteří se neoprávněně vydávají za Žid a jsou spíš…. (doplň)

 

20

Kolik lidí bylo označeno z pokolení Ašer?

 

21

Kolik dní prorokovali dva svědci oděni do pytloviny ve Svatém městě?

 

22

Kolik králů dostane moc vládnout na 1 hodinu se Šelmou?

 

23

Jména a příjmení kněží, kteří jsou pochováni na bzeneckém hřbitově.

 

 

 

 

24

Napiš alespoň 4 členy farní rady.

 

 

 

 

25

Který ze čtyř velkých proroků (Izaiáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel)  tlumočí označení písmenem Tau? (nápověda 8 – 11 kapitola proroků).

 

26

Jaké bylo téma na dětské mši ze 13. 3.?

 

27

Praotec Židů se jmenoval

 

Praotec Židů pocházel

 

Město se nachází v dnešní(m)…

 

Praotec Židů se také považuje za praotce…

 

Praotec Židů měl za manželku…

 

       

 

28

Adam a Eva byli první lidé podle knihy…

 

Tato kniha se často označuje jako…

 

Nejstarším synem Adama a Evy byl…

 

29

Šalomoun byl synem…

 

Jak se jmenoval přítel krále Davida, který byl zabit Pelištejci a kterého David oplakával?

 

Kdo povalil sloupy chrámu Dakona, boha Pelištejců, a zemřel hrdinskou smrtí?

 

O co požádala Salome Heroda Antipa Tetrarchu?

 

Vidění jedné ze starozákonních postav se znovu objevují ve Zjevení Janově v Apokalypse. Jak se postava jmenuje?

 

30

Ester, krásná židovka, odvrátí vyhlazení Židů, kteér chystá vezír Haman. Ester je jméno perské. Jak se tato královna jmenovala původně?

 

31

Kdo se první setkal s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání?

 

32

Kdo se stal dvanáctým apoštolem po smrti Jidáše?

 

33

Jak se podle křesťanské tradice jmenují archandělé?

 

 

Pŕinést na Kvétnu nedéli do kostela.

 

Zpět