Malé ohlédnutí za svěcením oltáře v Domaníně

20.01.2015 10:04

Svěcení oltáře v Chrámu Páně sv. Václava v Domaníně

V posledních dnech adventní doby se v domanínské farnosti uskutečnila slavnost svěcení nového obětního stolu. Myšlenka výměny dřevěného obětního stolu za kamenný se zrodila již u P. Jaroslava Cigoše, který se žel Bohu její realizace už nedožil. Otec Mgr. Peter Majda, jako jeho nástupce a duchovní správce, dobře znal jeho přání a dne 20. prosince 2014 ho vyplnil. Především díky podpoře obou knězů, farníků, sponzorů, přifařených obcí Domanína a Těmic, Jihomoravského kraje a dalších nezištných mecenášů se realizace díla akademického sochaře Miroslava Minkse zdařila.

Sešli jsme v 15:00h v našem kostele sv. Václava. Tato velmi vzácná a v životě farnosti a věřících velmi mimořádná a slavnostní událost, která se časově hned jen tak neopakuje, se v historii farnosti udála zhruba po sedmi desetiletích. Byli velice rádi, že k nám osobní přítomností zavítal Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, který celebroval slavnostní mši. Měli jsme radost, že právě od něho jsme se dočkali vysvěcení nového oltáře, že právě on byl svědkem svěcení a dal nám semitvárnou milost, neboť svátost svěcení byla zřízena ke svátosti eucharistie, tedy svátosti svátostí. Byli jsme Otci arcibiskupovi velmi vděčni, že tak učinil s naším chrámem, oltářem, nádobami a se služebníky, kteří jsou zařízení k eucharistii. Svědkem ve mši nám byl živý Pán Bůh, relikvie (kapky krve) papeže sv. Jana Pavla II., které přivezl jako Boží dar Otec Peter Majda. Podpořit sílu liturgie přišli děkan a kněží z kyjovského děkanátu, spoluvěřící z dalších farností, mládež, děti i starší, z nichž mnozí byli oblečeni ve svátečních krojích.

Slavnost byla veliká a milá, splnilo se slibované, naplnilo se slovo Boží „ Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních. Raději budu stát na prahu domu svého Boha, než přebývat ve stanech bezbožníka. (Ž 84, 1-2.11b).“

Bohu díky a Pán Bůh zaplať za vše a všem, kteří se jakkoli podíleli na realizaci tak velkého díla. Přejeme, aby nový obětní stůl a nově vysvěcený oltář sloužily jednak stávající, jednak budoucím generacím, a to ke skutečné a opravdové oslavě Boha.

Zpět