Historie Kostela

KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE

Již v první polovině 13. století je zaznamenána zmínka o kostele,  farní správě a prvním bzeneckém knězi – byl jím dvorní kaplan Absolon. Lze tak soudit z listiny královny Konstancie z roku 1233 či 1235. Tehdy ještě stál na místě nynějšího kostela malý kostelík, který byl již nevyhovující, a proto byl koncem 17. století zbourán. 3. 5. 1696 byl položen základní kámen dnešního kostela. Stavba byla dokončena v roce 1702.

Bzenecký kostel je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Je vystavěn v raně barokním slohu. Jeho šíře čítá 13 m a délka 45 m. Kostel je jednolodní stavbou, ke které přiléhá na severní straně čtyřboká sakristie. Pokud budeme do kostela vcházet hlavní branou, upoutá nás valená klenba zdobená portálem s erbem Kryštofa Pruskovského z Pruskova a jeho manželky. Původně dominovala kostelu vyšší věž, ve které byl zvon z roku 1613, ale v roce 1768 byl objednán zvon nový. Dnešní podoba věže je z roku 1746. Nezměněny zůstaly jen krypty, které sloužily členům hraběcí rodiny a duchovním.

Interiér kostela – kostelu dominuje hlavní oltář se sloupovým retabulem z první poloviny 18. století s obrazem křtu Ježíše Krista. Při sloupech jsou rozmístěny sochy evangelistů Matouše a Jana, sochy Lukáše a Marka jsou posazeny na konzolách nástavce. Na hlavní oltář navazují dřevořezby sv. Petra a Pavla. I další vybavení pochází z 18. století. Některé části interiéru kostela pochází z rozbořené kaple sv. Floriána (nynější Starý hrad) a z kaple, která se nacházela v areálu zámku.

Okolí kostela bylo do roku 1812 využíváno jako hřbitov, v pozdějších letech bylo upraveno na park, jež čítá mnoho krásných soch... sv. Trojice, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého… V roce 1812 byl zbudován nový, současný hřbitov.