Byl zahájen zkušební provoz farní knihovny.

 

    Po několika měsíční práci Vám můžeme zpřístupnit podstatnou část farní knihovny. V tuto chvíli obsahuje více než 300 publikací. Jde o knižní fond, který vybudoval P. Jaroslav Cigoš během svého mnohaletého působení v naší farnosti a po odchodu do zaslouženého důchodu předal knihovnu do užívání farníkům.

    Otevírací doba zatím není pevně stanovena, pokud bude mít kdokoliv zájem o zapůjčení některé z knih, ať se prosím obrátí emailem, nebo osobně na některého knihovníka - kontakty jsou pod textem.

    Knihovna se nachází ve farní třídě a zde také bude probíhat vypůjčování a vracení knih. Protože však ve třídě probíhá výuka náboženství a schůzky jednotlivých společenství, musíme vás požádat o pochopení, že v tyto časy nebude vypůjčování knih umožněno. Je potřeba být ohleduplnosti vůči ostatním.

    Cílem farní knihovny není suplovat městskou knihovnu či jí dokonce konkurovat. Hlavní zaměření je kladeno na odbornou literaturu z humanitních oborů (teologie, filozofie,..) a duchovní literaturu k rozvoji naší duše. Toto všechno je literatura mimo větší centra špatně dostupná. V katalogu, jehož odkazy naleznete pod tímto textem, jsou publikace tématicky roztříděny. Můžete tak snáze nalézt hledanou knihu. Hlavním orientačním údajem je signatira (uložení ve skříních, v tabulce uvedeno v kolonce ID číslo). V průběhu fungování knihovny může dojít k určitému přeskupování knih mezi jednotlivými kategoriemi.

    Rádi bychom do budoucna navázali na budování knihovny započaté našim bývalým knězem. Proto pokud máte nějaké staré či nové knihy, které již nepotřebujete, rádi je přijmeme. Poslouží tak dalším lidem. Za každé písmenko budeme vděčni. Půjčování knih je zdarma, ale pokud někdo bude chtít přispět na rozvoj naší knihovny nějakým finančním darem, ať se obrátí na knihovníky. Veškeré finanční dary budou určeny na nákup knih.

 

Knihovníci:

Mgr. Jiří Höhn (jphohn@post.cz)

Pokud se mezi Vámi nalezne někdo, kdo je ochoten přiložit pomocné ruce ke správě knihovny, bude vítán.

 

Knihovní řád

 

1. Půjčování knih je poskytováno zdarma v prostorách třídy farního úřadu ve Bzenci. V současnosti po předchozí domluvě. Výpůjčky jsou prováděny presenčně i absenčně.

 

2. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčku poskytuje knihovna na občanský průkaz a proti podpisu. Dětem do 15 let po písemném souhlasu rodičů. Každý čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem.

 

3. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu farní knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

4. Výpůjční lhůty jsou zatím stanoveny podle dohody mezi čtenářem a knihovníkem, nejdéle však 3 měsíce. Vypůjčené knihy čtenář nesmí půjčit dalším osobám.

 

5. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je-li rozsah poškození větší nebo jedná-li se o ztrátu, nahradí čtenář knihu stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny.

 

6. Některé knihy je možné zapůjčit pouze prezenčně, případně v odůvodněných případech krátkodobě (1-7 dní). Jde o publikace, které aktivně užívá některé společenství, nebo jsou ve fyzicky špatném stavu a hrozí jejich zničení.